Keletas patarimų apie trinkelių dangos pagrindo įrengimą
vasario 13, 2016
Pradėta statyba
Pradėta statyba
vasario 13, 2016
Rodyti viską

Įsakymas dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos

Trinkelių įrengimas

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS IŠ TRINKELIŲ IR PLOKŠČIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT TRINKELĖS 14 PATVIRTINIMO
2014 m. vasario 21 d. Nr. V-71
Vilnius

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėse
  ĮT TRINKELĖS 14 (toliau – taisyklės) išdėstyti reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose. Taisyklės taip pat gali būti taikomos vietinės reikšmės keliams (gatvėms), kitoms eismo zonoms.
 2. Taisyklės taikomos kartu su Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14.
 3. Šios taisyklės yra kelių ir gatvių bei kitų eismo zonų priežiūros (statybos) sutarties techninių specifikacijų sudėtinė dalis, jeigu jos nurodomos sutarties konkrečiosiose sąlygose.
 4. Šiose taisyklėse yra pateikti reikalavimai rangovui, nurodymai statytojui (užsakovui) (toliau – užsakovas) ir techniniam prižiūrėtojui, nurodymai, kaip parengti ir papildyti technines specifikacijas, darbų sąrašą ir kaip atlikti darbų kontrolę ir priėmimą. Be to, į šias taisykles įtrauktos rekomendacijos, kaip patikslinti sutarties sąlygas, darbų sąrašus ir aprašus.
 5. Trinkelių ir plokščių dangų įrengimo ypatybės yra nurodytos metodiniuose nurodymuose MN TRINKELĖS 14.

II SKYRIUS. NUORODOS

 1. Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:
  • kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322);
  • Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles
   KPT SDK 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-7 (Žin., 2008, Nr. 16-569);
  • statybos taisykles ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-303 (Žin., 2004, Nr. 185-6885);
  • Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA MIN 07, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2007, Nr. 16-619);
  • Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17 (Žin., 2007, Nr. 16-621);
  • Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 08, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-13 (Žin., 2009, Nr.8-300);
  • Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-70;
  • Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinius nurodymus MN TRINKELĖS 14, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-72;
  • LST EN 206-1 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“;
  • LST EN 932-1 „Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai“;
  • LST EN 932-2 „Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių ėminių dalijimo metodai“;
  • LST EN 933-1 „Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas“;
  • LST EN 1338 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“;
  • LST EN 1339 „Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai“;
  • LST EN 1340 „Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“;
  • LST EN 1341 „Gamtinio akmens plokštės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“;
  • LST EN 1342 „Tašytų gamtinių akmenų trinkelės, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“;
  • LST EN 1343 „Gamtinio akmens bordiūrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai“;
  • LST EN 1344 „Keraminiai grindinio blokai. Reikalavimai ir bandymo metodai“;
  • LST EN 12407 „Gamtinio akmens bandymo metodai. Petrografinis tyrimas“;
  • LST EN 13036-7 „Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu“;
  • LST EN 13285 „Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai“;
  • LST EN 13286-1 „Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 1 dalis. Laboratoriniai sausojo tankio ir drėgnio nustatymo metodai. Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių ėmimas“;
  • LST 1331 „Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“;
  • Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukciją
   DKSNI–95 (1997, VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas).

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Eismo zonos (kelio) konstrukcija skirstoma į:
  • dangos konstrukciją – pagrindo sluoksnį(-ius) ir dangą;
  • žemės sankasą – grunto statinį, atliekantį dangos konstrukcijos pagrindo (pamato) funkcijas ir įrengiamą iš atvežto ir supilto grunto (toliau – supiltas gruntas) ir/arba iš neišjudinto natūralaus grunto (toliau – natūralus gruntas).

Sluoksnių padėtys, ribos, pavadinimai nurodyti 1 paveiksle.

Įsakymas dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių įt trinkelės 14 patvirtinimo

1 pav. Eismo zonos (kelio) konstrukcijos pavyzdinė struktūra

 1. Trinkelių danga – viršutinė dangos konstrukcijos dalis, sudaryta iš trinkelių, pasluoksnio ir siūlių užpilo.
 2. Plokščių danga – viršutinė dangos konstrukcijos dalis, sudaryta iš plokščių, pasluoksnio ir siūlių užpilo.
 3. Trinkelės pagal techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 skirstomos į:
  • betonines trinkeles (žr. VII skyriaus II skirsnį);
  • keramines trinkeles (žr. VII skyriaus IV skirsnį);
  • gamtinio akmens trinkeles (žr. VII skyriaus VI skirsnį).
 4. Sujungiamos trinkelės – tai trinkelės, kurių forma leidžia jas jungti tarpusavyje ir kurios, veikiant eismo apkrovoms ir kitoms jėgoms, neatsiskiria viena nuo kitos.
 5. Plokštės pagal techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 skirstomos į:
  • betonines plokštes (žr. VII skyriaus III skirsnį);